Masz pytania? Zadzwoń do nas: +48 514 164 574 lub napisz na: biuro@motochemica.pl
Masz pytanie?
Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy pod nazwą www.motochemica.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Właścicielem sklepu jest Firma: MOTOCHEMICA Pikuła Grzegorz, zarejestrowana pod adresem: 43-210 Kobiór, ul. Zachodnia 48
NIP: 646-132-26-44
REGON: 277719251
wpisana do CEIDG
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą - prezydent miasta Tychy
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.motochemica.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.motochemica.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

2. Klientem sklepu internetowego www.motochemica.pl może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.motochemica.pl zawierane są w języku polskim.

4. Zawartość sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.motochemica.pl jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

II. ZAMAWIANIE TOWARU - ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.motochemica.pl przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby towarów, dodanie ich do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia wraz z adresem oraz sposobem dostawy i potwierdzenie go. Formularz adresowy należy uzupełnić w całości i zgodnie ze stanem faktycznym, a w szczególności podać imię i nazwisko, prawidłowy adres oraz numer telefonu kontaktowego. Brak kompletnych lub nieprawdziwych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

3. Jednym z elementów zakończenia procedury złożenia zamówienia jest konieczność zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja, wyrażona poprzez zaznaczenie pola "akceptuję regulamin". Brak akceptacji regulaminu w toku procesu składania zamówienia, skutkuje brakiem możliwości skorzystania z nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.motochemica.pl.

4. W wyniku prawidłowo złożonego zamówienia, klient otrzymuje automatycznie ze strony odpowiedź mailową sklepu www.motochemica.pl potwierdzającą złożenie zamówienia. Kolejny mail, potwierdzający rozpoczęcie realizacji zamówienia  jest oświadczeniem sklepu www.motochemica.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Sklep www.motochemica.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru - tej samej lub wyższej klasy. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, chyba że na stronie przedmiotu widnieje adnotacja „na zamówienie”. Wówczas klient otrzymuje od sklepu www.motochemica.pl informację o terminie realizacji zamówienia i na tej podstawie podejmuje wiążącą decyzję o zakupie.

III PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny są widoczne przy każdym produkcie.

2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które dodawane do końcowej wartości zamówienia. Koszt ten podany jest w zakładce DOSTAWA oraz w podsumowaniu zamówienia przed jego akceptacją i dokonaniem płatności.

3. Łączny koszt zamówienia w skład którego wchodzi cena produktu oraz koszt dostawy jest widoczny w podsumowaniu zamówienia przed jego akceptacją.

4. Należność za zakupiony towar może być realizowana w następujących opcjach:

przedpłata na konto
płatność on-line w serwisie tpay.pl
pobranie kurierskie
gotówka przy odbiorze

Wybór sposobu płatności prosimy określić w formularzu zamówienia.
Przedpłaty można realizować bezpośrednio przelewem na konto:

Bank: IDEA Bank
nr rachunku: 87 1950 0001 2006 9214 8517 0001

W tytule proszę wpisać nr zamówienia.

5. Do każdego zakupionego produktu wystawiamy dokument potwierdzający zakup: paragon lub fakturę VAT.

6. Doręczanie zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki kurierskiej podany jest w zakładce DOSTAWA. W mailu informującym o wysyłce towaru podany jest nr listu przewozowego, nazwa firmy kurierskiej realizującej fracht, oraz adres strony internetowej przewoźnika, na której można śledzić status przesyłki.

Towar można także odbierać osobiście, po uprzednim umówieniu terminu, gdyż asortyment prezentowany w sklepie internetowym należy przygotować i przywieźć na miejsce z magazynu zewnętrznego.

Odbiór osobisty jest możliwy w biurze MOTOCHEMICA w Kobiórze, ul. Zachodnia 48.

Zaleca się, aby sprawdzać stan zawartości przesyłki w obecności kuriera lub listonosza, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości - spisać protokół szkody.

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Procedura reklamacyjna jest przeprowadzana zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Sklep odpowiada za niezgodność towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

2.Sklep www.motochemica.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak sklep www.motochemica.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3. Każdorazowo reklamację należy zgłosić pisemnie na adres firmy lub mailowo na adres: biuro@motochemica.pl
Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

4. W przypadku, gdy Nabywcą nie jest Konsument:
4.1 Sprzedawca wyłącza niniejszym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
4.2 Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
4.3. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
4.4. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
4.5. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

5. Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć zamówioną rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

PROSIMY, ABY TOWAR ODESŁANY DO REKLAMACJI BYŁ CZYSTY I KOMPLETNY!

V. ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22,poz. 271 z późn.zm.) Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. Zwrotowi nie podlega towar, wykonany na zamówienie klienta.

3. Zwracany towar należy odesłać na adres:

  • MOTOCHEMICA Pikuła Grzegorz
    Ul. Zachodnia 48
    43-210 Kobiór

z dopiskiem "zwrot towaru" wraz z podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, o poniższej treści:
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[nazwa i adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login na stronie [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca może w takim wypadku pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku, MOTOCHEMICA Pikuła Grzegorz jest Administratorem Danych Osobowych znajdujących się w naszej bazie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym www.motochemica,pl

3. MOTOCHEMICA Pikuła Grzegorz zobowiązuje się do administracji oraz ochrony danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do celów związanych z realizacją zamówienia. W procesie realizacji zamówienia zostaną one udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, biorącym bezpośredni udział w tym procesie - firmom realizującym transport zamówienia, oraz transferuj.pl. realizującemu płatności on-line, jeśli taki kanał płatności zostanie wybrany przez Kupującego.

4. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z naszej bazy danych. Dane klientów nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane osobom trzecim.

VII COOKIES

Poprzez korzystanie z niniejszego sklepu internetowego użytkownik wyraża zgodę na używanie plików "cookies" zgodnie z poniższą polityką. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików "cookies" powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób, lub zrezygnować z korzystania z ninieszego sklepu internetowego.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" ze sklepu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.

Do czego użyte zostają pliki "cookies" ?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakie pliki "cookies" zostają użyte ?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.motochemica.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego

Prawem właściwym dla umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego będzie prawo polskie, a w szczególności ustawy:

* Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
Internetowy System Aktów Prawnych

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)
Internetowy System Aktów Prawnych

  • Dodaj link do:
  • facebook.com
Facebook